Fiscale impact fiets van de zaak

Sinds 2020 is er een nieuwe fiscale regeling voor de fiets van de zaak. De achtergrond is dat fietsen een duurzaam en efficiënt alternatief kan zijn voor reizen met de auto of het openbaar vervoer. Fietsen belast de luchtkwaliteit minder en kan zorgen voor minder drukte op de weg of in het openbaar vervoer en er zijn, door het gebruik van de fiets, gezondheidsvoordelen. Het stimuleren van het fietsgebruik past daarom binnen het mobiliteitsbeleid van dit kabinet.

De oude fiscale regels, om de waarde te bepalen van het privévoordeel van een ter beschikking gestelde fiets van de zaak, werden in de praktijk als belemmering ervaren om een fiets ter beschikking te stellen. Duidelijke en eenvoudige fiscale regels om de waarde van het privévoordeel (de ‘bijtelling’) te bepalen, kunnen daarom bijdragen aan het aantrekkelijk maken van een fiets van de zaak en kunnen daarmee het fietsgebruik stimuleren.

In deze blog worden de verschillende mogelijkheden rondom zakelijk fietsgebruik in algemene termen uitgelegd.

 

Aankoop door werknemer met renteloze lening van werkgever
Aankoop van een fiets door de werknemer gebeurt normaal gesproken vanuit het nettoloon van de werknemer: het loon nadat er belasting op is ingehouden. De fiets behoort dan tot het privébezit van de werknemer. Gebruikt de werknemer de fiets ook voor de werkzaamheden bij zijn werkgever, dan kan de werkgever voor dat zakelijke gebruik een vergoeding verstrekken. Deze vergoeding is belastingvrij voor zover de vergoeding niet meer bedraagt dan 23 eurocent per gereden kilometer. Het maakt daarbij geen verschil of het om woon-werk-kilometers of andere zakelijk ritten gaat.De afgelegde kilometers moet de werknemer op basis van een kilometeroverzicht bij zijn werkgever declareren. Voor het woon-werkverkeer kan een vaste maandelijkse vergoedingen worden afgesproken.De werkgever heeft binnen de loonbelastingregelingen de mogelijkheid om de aanschaf van een fiets door de werknemer te stimuleren via een renteloze lening.

Private lease door werknemer
In plaats van aanschaf van een fiets kan de werknemer er ook voor kiezen om de fiets zelf te leasen. Op die manier hoeft hij geen eigen geld in de fiets te investeren, maar betaalt hij gedurende de afgesproken looptijd een maandelijkse leasetermijn. In deze situatie betaalt de werknemer de maandtermijnen vanuit zijn netto loon na belastingen. voor zakelijke en woon-werkritten. Hij kan daarvoor met zijn werkgever een vergoeding afspreken. Zo’n vergoeding blijft onbelast voor zover deze niet meer is dan 23 eurocent per kilometer. De btw op de fiets is bij de werknemer niet aftrekbaar, omdat hij het leasecontract niet als ondernemer aangaat.

Verstrekking door werkgever via werkkostenregeling
Bij beide voorgaande mogelijkheden was het de werkne­mer zelf die de fiets aankoopt of least. Het kan echter ook de werkgever zijn die de fiets koopt en vervolgens aan de werknemer verstrekt. ‘Verstrekken’ is fiscaal jargon voor in eigendom overdragen. De fiets komt bij zo’n verstrekking dan ook in het bezit van de werknemer. Uitgangspunt van de loonbelasting is dat de verstrekking van de fiets wordt belast. De werkgever houdt dan over de waarde van de fiets loonheffingen in op het salaris van de werknemer. Het is ook mogelijk dat de werkgever de verstrekking van de fiets aanwijst als ‘eindheffingsloon’ voor de werkkostenregeling. Voor zover de werkgever ruimte heeft binnen de zgn. ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling, blijft de verstrekking van de fiets dan onbelast. Heeft de werkgever geen ‘vrije ruimte’ meer, dan is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd.Na de verstrekking kan de werknemer de fiets gebruiken voor zakelijke en woon-werkritten. Hij kan daarvoor een onbelaste vergoeding van zijn werkgever krijgen van 23 eurocent per kilometer.Voor de btw betekent de verstrekking van de fiets aan de werknemer dat de btw-aftrek bij de aanschaf door de werkgever gecorrigeerd moet worden.

Ter beschikking stelling leasefiets door werkgever met 7% bijtelling
Om belastingheffing over de verstrekking van de fiets te voorkomen, kan de werkgever er voor kiezen om de fiets ter beschikking te stellen van de werknemer. In dit geval is de werkgever contractant. En omdat de fiets in deze situatie geen eigendom van de werknemer wordt, wordt de waarde van de fiets ook niet bij de werknemer belast. De werknemer wordt slechts belast voor zover hij de fiets privé gebruikt. Bij een ter beschikking gestelde fiets kan de werkgever voor de met die fiets afgelegde kilometers geen onbelaste reiskostenvergoeding van 23 ct/km meer verstrekken. Er staat voor die kilometers immers een ‘fiets van de zaak’ ter beschikking.

 

Maandelijkse kosten van de leasefiets – werkgeverdeel en werknemerdeel
In dit voorbeeld van zakelijke lease waarbij de werkgever contractant is en de fietsen ter beschikking  worden gesteld aan de medewerker zijn er voor de verrekening van de maandelijkse leasekosten 3 opties:

 

  1. De werkgever investeert: de werknemer betaalt slechts 7% bijtelling voor privégebruik en verder worden de maandelijkse leasekosten niet doorbelast aan de medewerker via bijvoorbeeld het brutosalaris. De leasekosten zijn volledig voor de werkgever.
  2. De werkgever faciliteert: de werknemer betaalt het volledige leasebedrag + (verplichte) bijtelling zelf (kosten volledig voor de medewerker). De medewerker heeft een fiscaal voordeel vanwege verrekening met het brutoloon.
  3. Gedeelde investering: de werkgever doet een bijdrage aan het leasebedrag waarna de maandelijkse leasekosten worden uitgeruild met het brutoloon van de medewerker. Dat levert een bruto-netto voordeel op van 25-80% (cafetariaregeling).